Pogoji poslovanja

PRAVILNIK

za izposojo in uporabo tehnične opreme iz tehničnega bazena KonS: Velenje, Novo Mesto, Maribor,

  1. SPLOŠNO

Spletno mesto omogoča rezervacijo opreme za izposojo in rezervacijo terminov za izposojo posameznih kosov razpoložljive tehnične opreme ter informacije povezane s tem. Ob oddaji rezervacije v sistemu lastnika, izposojevalec izbere vnese svoje osnovne podatke (ime organizacije v sistemu izposoje), ter se z lastnim geslom prijavi v sistem. Izposojevalec je dolžan preveriti in po potrebi popraviti osnovne podatke o svoji organizaciji. Izposojevalec odgovarja za resničnost vnesenih podatkov. Navajanje napačnih podatkov, ki lahko vplivajo na ostale pogoje poslovanja, se šteje za kršitev. 

Splošni pogoji in pravila izposoje veljajo za vsa razmerja, ki jih v zvezi izposojo v okviru storitev lastnika, sklepa lastnik z organizacijami v sistemu izposoje in so sestavni del pravilnika o izposoji in uporabi tehnične opreme ali rezervacije opreme za lastne aktivnosti.

Pravilnik o izposoji opreme ali rezervaciji opreme šteje v primeru spletne rezervacije za sklenjeno v trenutku, ko ustvarjeno rezervacijo/prijavo izposojevalec zaključil in zanjo dobil vse ustrezne sistemske potrditve s sporočilom po elektronski pošti, del katerega je tudi potrdilo o ustvarjeni rezervaciji, s statusom Rezervirano. Ob oddaji rezervacije mora stranka s kljukico (s klikom na prikazano prazno polje v katerem se nato pojavi kljukica) nedvoumno potrditi poznavanje splošnih pogojev poslovanja in strinjanje z njimi. Brez tega oddaja rezervacije ni mogoča. To potrdilo stranke šteje za podpis pogodbe s strankine strani, potrditveno sporočilo po elektronski pošti pa za podpis ponudnika. Ta vrsta dogovora se v obliki rezervacije in komunikacije v zvezi z njo, trajno shrani na strežniku ponudnika in je v primeru, da ima stranka na spletnem mestu lastnika dosegljiva tudi njej preko uporabniškega vmesnika. Za izposojevalčevo kopijo pogodbe šteje zadnje sporočilo po elektronski pošti s strani lastnika, ki ima priloženo potrdilo o konkretni rezervaciji. Dogovor velja za sklenjeno samo za artikle, potrjene s strani sistema rezervacij. Sklenitev dogovora hkrati pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata. Vsaka kršitev teh splošnih pogojev, ali drugih povezanih pravil (navedenih v teh pogojih), s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe (katere sestavni del so ti splošni pogoji) in pravico te stranke do uveljavljanja morebitne nastale škode, pri stranki kršiteljici.


Izposojevalec mora opremo uporabljati primerno in skrbno kot dober gospodar. Ob prevzemu opreme mora izposojevalec preveriti, da je napravo, skupaj z navodili za uporabo, prejel v neoporečnem in nepoškodovanem stanju in javiti v kolikor potrebuje, da so mu strokovni sodelavci razložijo ravnanje z napravo in ga seznanijo z varnostnimi določili.

Izposojevalec nima pravice do popravil oziroma usposabljanja naprave, ampak jo mora pustiti v takšnem stanju, kot jo je dobil. Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso zabeležene ob prevzemu, izposojevalec ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora izposojevalec pri predaji pokazati lastniku. Izposojevalec je dolžan vsako poškodbo, ki nastane v času uporabe tekom njegove izposoje takoj javiti lastniku in se dogovoriti o najboljšem načinu saniranja poškodbe. V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem obvesti policija.

  1. DOSTOPNOST INFORMACIJ


Lastnik se zavezuje, da bo izposojevalcem vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto (ime in sedež), b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti artiklov (specifikacija) č) dostopnost artiklov (vsak izdelek, ki je v ponudbi, naj bi bil dostopen za izposojo kot prikazano glede na časovno razpoložljivost upoštevaje vse dotedanje rezervacije), d) pogoje prevzema izdelka (način, kraj in čas prevzema).

Vse informacije bodo prikazane s prijavo v sistem izposoje na internetni strani lastnika.

  1. PRAVICA DO UPORABE/UPRAVLJANJA Z OPREMO

Izposojevalec je dolžan opremo:

-uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter varnostnimi predpisi za predvideno uporabo,

– zaščititi pred preobremenitvijo,

– uporabljati samo z dovoljenimi pogonskimi in obratovalnimi snovmi (elektrika, gorivo, olje, voda…).

– opremo se ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih pomirjevalnih sredstev.

– opremo ne smejo uporabljati tretje osebe, še posebej ne otroci.

– opremo je potrebno zaščititi pred krajo, poškodbami, nepravilnim rokovanjem tretjih oseb ter pred vremenskimi vplivi. 

V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora izposojevalec to nemudoma sporočiti lastniku in primer prijaviti pri najbližji policijski postaji.

Izposojevalec lahko da predmet izposoje v nadaljnjo uporabo tretjim osebam samo s pisnim dovoljenjem lastnika.

Izposojene opreme se ne sme uporabljati ali z njo upravljati:
– v primeru, da oprema ni v tehnično brezhibnem stanju, pa izposojevalec za to ve;
– če izposojevalec ne zna uporabljati opreme;
– za kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o izposoji opreme, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

  1. PREVZEM IN VRAČILO OPREME

Opremo lahko izposojevalec prevzame ob poprejšnji zaključeni rezervaciji in pridobitvi potrditev na e-mail naslov naveden v osnovnih podatkih organizacije, ki si opremo izposoja. Za zaključek rezervacije je potrebna poprejšnja terminska razpoložljivost željene opreme, izpolnitvi vseh točk spletne rezervacije, formalnostih in potrditvi strinjanja s splošnimi pravili in pogoji za izposojo. Prevzem se v tem primeru nanaša na prevzem opreme pri lastniku ali drugi organizaciji, ki opremo uporablja do termina nove rezervacije.
Izposojena oprema je ves čas last lastnika, izposojevalcu pa se izroči opremo v izposojo v tehnično brezhibnem stanju. Izposojevalec je dolžan, da pred prvo uporabo sam preveri, če je oprema še vedno v brezhibnem stanju. V primeru, da k opremi spada oziroma ji pripada več sestavnih delov, se to zabeleži v opisu posameznih predmetov opreme (primer: fotoaparat + torba zanj). Ob prevzemu opreme se izposojevalcu izročijo tudi navodila za uporabo ali varnostni predpisi, v kolikor se predvideva, da je za pravilno uporabo opreme to potrebno. Za prevzeta navodila odgovarja izposojevalec, tako kot za opremo samo. V primeru izgube, kraje, uničenja ali poškodovanja navodil se za stroške izdelave novih navodil bremeni izposojevalca.
Izposojevalec se zaveže izposojeno opremo vrniti z dnem izteka termina rezervacije, na kraj lastnika, ali če je drugače dogovorjeno jo da na voljo za prevzem novemu izposojevalcu. Pri tem morata medsebojno ugotoviti ustrezno dobro stanje opreme. V primeru poškodb je potrebno kontaktirati lastnika, ter v dogovoru z njim urediti popravilo in dogovoriti status nadaljnje izposoje. Po sprejetem dogovoru je stranka, ki je med svojo izposojo povzročila poškodbo opreme dolžna ustrezno stanje opisati in fotografirati ter to poslati na e-mail naslov lastnika. Izposojevalec mora v določenem času napravo vrniti lastniku očiščeno, pripravljeno za obratovanje ter z vsemi dodatnimi deli, ki so bili vključeni v izposojo. V primeru okvare naprave mora izposojevalec o tem obvestiti lastnika.

Minimalna izposoja 1 dan (24 ur). V primeru zamude z vračilom, in vplivanje na nadaljnje rezervacije drugih organizacij se ob večkratnem kršenju teh pravil izposoje lahko organizacijo kršiteljico trajno izključi iz sistema izposoje opreme. Kriva stranka tudi odgovarja za nastalo škodo nadaljnjemu izposojevalcu v kolikor jo je ta zaradi neupoštevanja pravil izposoje in dobrega sodelovanja tudi povzročila. V kolikor je za nastalo situacijo kriva višja sila, se to ustrezno potrdi s strani obeh strank in se to javi lastniku na e-mail naslov lastnika. Obenem se pripravi oprema za vračilo na njen izvorni naslov k lastniku.

Opremo se izposojevalec zaveže vrniti v takem stanju, kot jo je prejel, računajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Izposojevalec mora opremo zaščititi pred preobremenitvijo, vrniti mora nepoškodovano, suho, očiščeno, z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejel ob izposoji (razen, kjer je ob artiklu to izrecno določeno drugače) ter primerno za ponovno uporabo. Določena oprema je opremljena s serijskimi številkami in internimi evidenčnimi številkami. V kolikor bi lastnik ugotovil, da je zamenjana oprema ali da kak del manjka ali je zamenjan, ima pravico izposojevalca bremeniti za vso nastalo škodo povračila opreme v njeno prvotno stanje. Prav tako lahko bremeni izposojevalca za stroške čiščenja, popravila, obnove, v kolikor ugotovi malomarno uporabo ali negospodarno ravnanje z opremo. O tem lastnik tudi pisno obvesti izposojevalca, ki je dolžan očitke sprejeti in prevzeti stroške. 

V primeru, da naprava ni vrnjena v neoporečnem stanju, je lastnik upravičen, da vse stroške odprave pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas popravila, sorazmerno zaračuna izposojevalcu povzročitelju škode.

Izposojevalec mora poskrbeti za vse digitalne podatke, ki bodo zapisani in shranjeni na spominskih karticah ali drugih spominskih medijih, ki so del izposojene opreme ali del kompleta. Lastnik zanje ne bo odgovarjal in jih ne bo shranjeval.

V primeru, da izposojevalec opreme po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v splošnih pogojih in ne podaljša izposoje pravočasno, je lastnik upravičen izposojevalcu na njegove stroške opremo odvzeti in vzpostaviti na njej posest. V takem primeru se izposojevalec odpoveduje posestni pravici do uporabe opreme, hkrati pa se odpoveduje tudi vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek. Lastnik bo v primeru, ko oprema ne bo vrnjena ob dogovorjenem času brez predhodnega obvestila in dogovora o spremembi časa vračila ter izposojevalec ne bo dosegljiv preko telefona ali elektronske pošte, izposojevalca primoran prijaviti policiji zaradi kraje.

Dodatne storitve

Čiščenje prekomerno umazane opreme: do 100 EUR (z DDV)
Popravilo opreme: dejanski strošek

Izposojevalec lahko odpove rezervacijo samo znotraj sistema rezervacije in izposoje na način, da prej rezervirano opremo sprosti in jo da v možno nadaljnjo izposojo drugim organizacijam.

  1. PODALJŠANJE


Izposojevalec lahko izposojo opreme, za katero ima sklenjeno veljavno rezerviran termin, podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom izposoje ampak samo v primeru, da oprema ni že rezervirana za novo izposojo s strani naslednje organizacije. Ob podaljšanju izposoje je dolžan izposojevalec to urediti znotraj internetne strani za izposojo na enak način, kot je začetno rezerviral opremo za izposojo.

  1. VZDRŽEVANJE OPREME


Izposojevalec se zaveže ves čas izposoje skrbeti za opremo kot dober gospodar. Vsak nepooblaščen poseg ali popravilo, brez predhodnega dogovora in odobritve s strani lastnika je prepovedan. V primeru škode na opremi ali poškodovanja opreme zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan izposojevalec povrniti lastniku vso tako nastalo škodo in plačati stroške povračila opreme v njeno prvotno stanje.

  1. OKVARE


O vseh morebitnih okvarah ali poškodbah izposojene opreme je izposojevalec dolžan nemudoma obvestiti lastnika in postopati v skladu z navodili lastnika. Izposojevalec je ob prevzemu dolžan opremo lastnoročno pregledati in potrditi njeno nepoškodovanost oz. primerjati priloženo potrdilo o predhodni poškodovanosti (ki ga zagotovi lastnik) s svojimi opažanji. V kolikor opazi poškodbo, okvaro, manjkajoč del ali razliko med potrdilom in realnim stanjem, mora v roku enega dneva (24ur) ur po prevzemu o tem obvestiti lastnika preko elektronske pošte ter poškodbo fotografirati v kolikor je to mogoče. Le v primeru, da izposojevalec v realnem času nima dostopa do elektronske pošte, lahko v zvezi s tem lastnika pokliče po telefonu. V primeru, da izposojevalec lastniku ne sporoči ničesar, bo lastnik v primeru ugotovljene poškodbe, okvare ali druge nepravilnosti sklepal, da je bila škoda povzročena med uporabo in bo skladno s tem za strošek popravila/menjave bremenil izposojevalca.

Okvaro na posamezni opremi je izposojevalcu dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj z oddajo na popravilo v pooblaščeni servis za posamezno vrsto in znamko opreme, v skladu s predhodnim soglasjem lastnika. V primeru izposojevalčevega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila opreme na svojo roko ali nastanka okvare na opremi, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe ali upravljanja s strani izposojevalca, se izposojevalca bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare oz. stroške prenehanja veljavnosti garancije zaradi nepooblaščenega posega.

  1. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI


Izposoja: Oprema s strani lastnika ni zavarovana, zato je vsa odgovornost na izposojevalcu. Posamezno opremo lahko izposojevalec sam zavaruje po dogovoru z lastnikom. Ne glede na morebitno sklenjeno zavarovanje za posamezno opremo, je izposojevalec dolžan povrniti lastniku vsako morebitno škodo na posamezni opremi v primerih, ko zavarovalnica zavrne ali le delno odobri škodni primer.

Možni razlogi so:

– da je izposojevalec škodo povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih se zmanjša opravilna sposobnost;
– da je izposojevalec opremo neupravičeno predal tretji osebi;
– da je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
– da je škoda nastala kot posledica uporabe najete opreme v nasprotju z določili drugih točkah teh splošnih pogojev;
– v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja izposojevalec lastniku.

V primeru poškodb opreme ali manjkajočih delov, ki se ugotovijo naknadno, si lastnik pridržuje pravico, da v roku treh (3) delovnih dni po končani izposoji obvesti izposojevalca o ugotovljeni povzročeni škodi ter o nadaljnjih ukrepih, vključno z materialno odgovornostjo izposojevalca, zapisani v teh splošnih pogojih poslovanja. Izposojevalec je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala morebitni zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno opremo. Izposojevalec celotni čas izposoje odgovarja za izposojeno opremo in je v primeru kraje ali izgube dolžan v celoti povrniti škodo lastniku.

X. NESREČE


Lastnik ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škode povzročene med in/ali z uporabo izposojene opreme, ne glede na vzrok ali način. Lastnik tako med drugim ne odgovarja za škodo ali poškodbe povzročene z najeto opremo zaradi nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo, nevestnega ravnanja z opremo, malomarnega ravnanja z opremo ali drugih razlogov. Prav tako ne odgovarja za škodo ali poškodbe povzročene s kaznivim dejanjem z najeto opremo. Ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo ali poškodbe, ki bi jo povzročil najemnik z izposojeno opremo.

S soglašanjem s Splošnimi pogoji izposoje, se izposojevalec izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej in prejšnji točki.

XI. ODVEZA ODGOVORNOSTI


Lastnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, se lahko lastnosti artiklov ali razpoložljivost spremenijo tako hitro, da lastnik ne uspe ažurno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo lastnik stranko obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od rezervacije. Čeprav se lastnik trudi zagotoviti natančne fotografije opreme za izposojo, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka, storitve ali aktivnosti.


XII.NAVEDBA FINANCERJA

Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture” in je v celoti financiran iz sredstev Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.